اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   شاکر هادی شکر
شاکر هادی شکر
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
انوار الربیع فی انواع بدیع ۱. انوار الربیع فی انواع بدیع (تحقیق)
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
مکتبة العرفان، چاپ اول، نجف، -۸۴۰ ۶ش.، 7 جلد
دیوان ابن معصوم ۲. دیوان ابن معصوم (تحقیق و تصحیح)
شاعر: علی ابن معصوم
عالم الکتب، چاپ اول، 1988م.