اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موفق شهاب الدین
موفق شهاب الدین
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
البیان و التبیین ۱. البیان و التبیین (تحشیه)
نویسنده: عمرو جاحظ
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1998م.، 4 جلد
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.، 3 جلد