اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جلال الدین طباطبایی
محمد جلال الدین طباطبایی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها ۱. توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها
• توقیعات کسری انوشروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشروان و جواب آنها، بی نا، چاپ ؟، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: حسین نخجوانی و مجتبی مینوی، به کوشش: حسین نخجوانی