اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جهانگیر قهرمانوف
جهانگیر قهرمانوف
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان ۱. فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان (مقدمه)
مترجم: مقدس علی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 2002م.، اشراف: محمد شیبانی