اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن محمد ‌غز‌الی‌
احمد بن محمد ‌غز‌الی‌
آثار موجود در کتابخانه
سوانح العشاق ۱. سوانح العشاق
• دو رساله عرفانی در عشق، کتابخانه منوچهری، چاپ اول، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تازیانۀ سلوک ۲. تازیانۀ سلوک
چاپخانه مجلس، تهران، ۱۳۱۹ش.، با مقدمه: نصرالله تقوی ، مصحح: نصرالله تقوی
همچنین نگاه کنید
ابوحامد محمد بن محمد غزالی ابوحامد محمد بن محمد غزالی (برادر با)