اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید جمال الدین دین پرور
سید جمال الدین دین پرور
سید جمال الدین دین پرور
آثار موجود در کتابخانه
جهانگشای عادل ۱. جهانگشای عادل
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۵۴ش.
جهان بینی الهی در نهج البلاغه ۲. جهان بینی الهی در نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
ترجمه:
نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی) ۳. نهج البلاغه پارسی (گزیده موضوعی)
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
نشریات:
۱. نهج البلاغه (مدير مسئول)
مقالات موجود در سایت:
علامه طباطبائی و نهج البلاغة ۱. علامه طباطبائی و نهج البلاغة
همچنین نگاه کنید
نهج البلاغه نهج البلاغه (مدير مسئول)