اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صالح برغانی قزوینی حائری
محمد صالح برغانی قزوینی حائری
آثار موجود در کتابخانه
موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة ۱. موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة
موسسة الوفاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 8 جلد، محقق: عبدالحسین صالحی، با مقدمه: عبدالحسین صالحی