اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر ابوالقاسم گرجی
دکتر ابوالقاسم گرجی
دکتر ابوالقاسم گرجی
آثار موجود در کتابخانه
شیخ انصاری و شک در مقتضی ۱. شیخ انصاری و شک در مقتضی
تاریخ فقه و فقها ۲. تاریخ فقه و فقها
تصحیح و تحقیق:
تفسیر جوامع الجامع ۳. تفسیر جوامع الجامع (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، بهمن ۱۳۴۷ش.، 3 جلد
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
الذریعة إلی أصول الشریعة ۴. الذریعة إلی أصول الشریعة (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۶ش.، 2 جلد
مقالات موجود در سایت:
محقق و موضوع تحقیق ۱. محقق و موضوع تحقیق