اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری
آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری
آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری
آثار موجود در کتابخانه
القول السدید بشأن الحر الشهید ۱. القول السدید بشأن الحر الشهید
عرض لحیاه الحر بن یزید الریاحی ... شبه، خروجه من الکوفه ...
معجزات و کرامات ائمه اطهار علیهم السلام ۲. معجزات و کرامات ائمه اطهار علیهم السلام
کتابفروشی داوری، چاپ اول، ویرایش اول، قم، ۱۴۱۷ق.
آثاری درباره آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری:
سیرة آیة الله الخراسانی ۱. سیرة آیة الله الخراسانی
نویسنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
چاپخانه باقری، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.