اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید مصطفی محقق داماد
دکتر سید مصطفی محقق داماد
دکتر سید مصطفی محقق داماد
آثار موجود در کتابخانه
نخبگان علم و عمل ایران ۱. نخبگان علم و عمل ایران
سرشناسه: مصطفی محقق داماد
مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
قواعد فقه ۲. قواعد فقه
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 4 جلد
دین، فلسفه و قانون ۳. دین، فلسفه و قانون
به کوشش: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری رحمه الله و دکترین های حقوقی معاصر ۴. تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری رحمه الله و دکترین های حقوقی معاصر
سؤال و جواب ۵. کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• سؤال و جواب، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، 17 جلد، محقق (ج.1): محمود مدنی بجستانی و حسن وحدتی شبیری، به کوشش (ج.2): آیة الله رضا استادی
مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی ۶. مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی
• مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی (در فقه معاملات)، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران
اشراف و نشر:
حقوق قراردادها در فقه امامیه ۷. حقوق قراردادها در فقه امامیه
سؤال و جواب ۸. سؤال و جواب (کوشش در نشر)
استفتائات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم یزدی ( طاب ثراه )
گردآورنده: ملا علی اکبر خوانساری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: محمود مدنی بجستانی و حسن وحدتی شبیری
مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: محمود مدنی و حسین وحدتی شبیری
نشریات:
۱. نامه فرهنگستان علوم (سردبير)
۲. رهنمون (هيئت تحريريه)
پیرامون موضوعات مختلف علوم ومعارف اسلامی
۳. اندیشه های نو در علوم اسلامی (صاحب امتياز)
۴. نقد کتاب فقه و حقوق (عضو هیئت مشاوران علمی)