اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد کریمی زنجانی اصل
محمد کریمی زنجانی اصل
آثار موجود در کتابخانه
سالها باید که تا ... ۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی
حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی ۲. حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی
( مجموعه گفتارها)
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶ش.
امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت ۳. امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی ۴. کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی
گردآورنده: ملیحه کرباسیان
اختران، تهران، ۱۳۸۴ش.
نشریات:
۱. اطلاعات حکمت و معرفت (سردبير)
همچنین نگاه کنید
اطلاعات حکمت و معرفت اطلاعات حکمت و معرفت (سردبير)