اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   پوری سلطانی
پوری سلطانی
آثار موجود در کتابخانه
سالها باید که تا ... ۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: محمد کریمی زنجانی اصل
قواعد و ضوابط چاپ کتاب ۲. قواعد و ضوابط چاپ کتاب (تألیف و ویراستاری)
شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی
سرشناسه: پوری سلطانی
• قواعد و ضوابط چاپ کتاب ؛شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ۳. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: فروردین راستین
فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
اصطلاحنامه کتابداری ۴. اصطلاحنامه کتابداری
فارسی‌ به‌انگلیسی‌ و انگلیسی‌ به‌فارسی‌
نویسنده: فروردین راستین
خدمات فنی ۵. خدمات فنی
ویراستاری و مقدمه:
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۶. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی (ویراستاری)
مترجم: ابراهیم عمرانی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
اشراف و نشر:
رده بندی دهدهی دیوئی ۷. رده بندی دهدهی دیوئی
ادبیات ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
رده بندی دهدهی دیوئی ۸. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: جمشید کیانفر
۹. سرعنوانهای موضوعی فارسی
نشریات:
۱. پل فیروزه (سردبير)
در زمینه گفت و گوی تمدن ها
همچنین نگاه کنید
پل فیروزه پل فیروزه (سردبير)