اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی مدرس تبریزی خیابانی
محمد علی مدرس تبریزی خیابانی
آثار موجود در کتابخانه
ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب ۱. ریحانة الأدب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب
مشتمل‌ بر ترجمه‌ حال‌ فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای‌ بزرگ‌ اسلامی‌ که‌ با لقب‌ و کنیه‌ اشتهار دارند
کتابفروشی خیام، چاپ اول، تهران، 8 جلد
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین ۲. کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین