اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن علی نجاشی اسدی کوفی
احمد بن علی نجاشی اسدی کوفی
آثار موجود در کتابخانه
رجال النجاشی ۱. رجال النجاشی
أحد الأصول الرجالیة
• رجال النجاشي، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۴ش.، تحقیق: محمدباقر ملکیان، با تعلیق: محمدباقر ملکیان
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۸ق.، 2 جلد، محقق: محمد جواد نائینی، اشراف: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی