اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین محدث ارموی
جلال الدین محدث ارموی
جلال الدین محدث ارموی
آثار موجود در کتابخانه
تعلیقات نقض ۱. تعلیقات نقض
چاپخانه زر، تهران، اسفند ۱۳۵۸ش.، 2 جلد
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۲. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام (تألیف و تصحیح)
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
حکمت اسلام ۳. حکمت اسلام
نویسنده: محمدصالح قزوینی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۴ش.
تصحیح و تحقیق:
بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض ۴. النقض (تصحیح)
نویسنده: عبدالجلیل قزوینی
• بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: محمد حسین درایتی
• نقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض، انجمن آثار ملی، تهران، اسفند ۱۳۵۸ش.
الاصول الاصیله ، ویلی الکتاب رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین ۵. رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
• الاصول الاصیله ، ویلی الکتاب رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین، میرجلال الدین الحسینی الارموی المحدث، تهران، ۱۳۹۰ق.
شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ۶. شرح غرر الحکم و درر الکلم (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: آقاجمال خوانساری
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 7 جلد
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.، 7 جلد
شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۷. شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام (تصحیح)
الفهرست ۸. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم (تحقیق و مقدمه)
الایضاح ۹. الایضاح (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم ۱۰. دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم (تصحیح)
نویسنده: بدرالدین قوامی رازی
چاپخانه سپهر، چاپ اول، ۱۳۳۴ش.
الغارات ۱۱. الغارات (تعلیق و مقدمه)
شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه بانضمام رساله نیت ۱۲. شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: عبدالرزاق گیلانی
• شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه بانضمام رساله نیت، کتابخانه صدوق، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.
التفضیل ۱۳. التفضیل (تصحیح)
نویسنده: محمد کراجکی
مؤسسة اهل البیت، تهران، ۱۳۶۱ش.
دیوان الحاج میرزا  ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌) ۱۴. دیوان الحاج میرزا ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌) (تصحیح)
شاعر: ابوالفضل طهرانی
شرکت سهامی چاپ رنگین، تهران، ۱۳۶۹ق.
الفصول الفخریة ۱۵. الفصول الفخریة (تحقیق و کوشش در نشر)
نویسنده: ابن عنبه
• الفصول الفخریه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷ش.
میزان الملل ۱۶. میزان الملل (تصحیح)
اشراف و نشر:
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی ۱۷. دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی (کوشش در نشر)
شاعر: فضل الله راوندی
چاپخانه مجلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۴ش.
شش رساله فارسی ۱۸. معالجة النفس (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد طاهر بن محمد حسین قمی
• شش رساله فارسی، چاپخانه مصطفوی، ۱۳۳۹ش.