اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق حسن زاده
صادق حسن زاده
آثار موجود در کتابخانه
عارف ناشناخته ۱. عارف ناشناخته
شرح‌ حال‌ عارف‌ کامل‌ آیت‌ الله‌ میرزا علی‌ اکبرآقا مرندی رحمه‌ الله‌
آل علی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
گنجینه عرفان ۲. گنجینه عرفان
مشتمل بر پنج رساله ارزنده در سیر و سلوک
مومنین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی ۳. اسوه عارفان گفته ها و ناگفته ها درباره‌ عارف‌ کامل‌ علامه‌ سید علی‌آقا قاضی تبریزی
به‌ضمیمه‌ جمال‌ آفتاب‌ (شرح‌ حال‌ آیت‌الله‌ سید عبدالکریم‌ کشمیری‌)
به کوشش: محمود طیار مراغی
مومنین، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۸ش.
آل علی، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۵ش.
ترجمه:
ترجمه تحف العقول ۴. ترجمه تحف العقول (ترجمه و تحقیق)
• تحف العقول عن آل الرسول صلی‌الله‌ علیهم‌، آل علی، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
۵. ترجمه رسالة الولایة
نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: علامه حسن حسن زاده آملی
تصحیح و تحقیق:
مناظرات ترجمه الفصول المختاره سید مرتضی‌ رحمه‌الله‌ ۶. مناظرات ترجمه الفصول المختاره سید مرتضی‌ رحمه‌الله‌ (تحقیق)
مترجم: آقاجمال خوانساری
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
حدیقة الشیعة ۷. حدیقة الشیعة (تصحیح)
نویسنده: مقدس اردبیلی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم ۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم (به کوشش)
سرشناسه: کتابخانه‌ مسجد اعظم‌ قم‌
نویسنده: آیة الله رضا استادی
دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، 4 جلد، به کوشش: محمود طیار مراغی
اشراف و نشر:
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ۹. دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا (کوشش در نشر)
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.