اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحمن جامی
عبدالرحمن جامی
آثار موجود در کتابخانه
۱. رساله نائیه
• نی نامه (چهار رساله درباره مولانا)، عرفان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، به اهتمام: عفت مستشار نیا
۲. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص[ابن‌العربی‌]
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: ویلیام چیتیک و جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: ویلیام چیتیک، مصحح: ویلیام چیتیک
رسالة لوایح ۳. رسالة لوایح
• رساله تشویق السالکین، نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۲ش.
اربعین جامی ۴. اربعین جامی
شرح الجامی علی کتاب الکافیة ۵. شرح الجامی علی کتاب الکافیة
• قم، خطاط: محمدکاظم تبریزی
بهارستان ۶. بهارستان
انتشارات اطلاعات، چاپ هشتم، ۱۳۹۵ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
تائیه عبدالرحمن جامی ۷. تائیه عبدالرحمن جامی
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا
لوایح جامی ۸. لوایح جامی