اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد ایزکی
جواد ایزکی
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ۱. فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
سرشناسه: کتابخانه کوپریلی (استانبول)
به کوشش: رمضان ششن، جمیل آقیکار