اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رمضان ششن
رمضان ششن
آثار موجود در کتابخانه
نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا ۱. نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۰ق.، 3 جلد
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ۲. فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
سرشناسه: کتابخانه کوپریلی (استانبول)
به کوشش: جواد ایزکی، جمیل آقیکار
آثار ترجمه شده:
OSMANLI MATEMATIK LITERATURU TARIHI ۳. OSMANLI MATEMATIK LITERATURU TARIHI
HISTORY OF MATHEMATICAL LITERATURE DURING THE OTTOMAN PERIOD)
نویسنده: اکمل الدین احسان اوغلو
مترجم: اکمل الدین احسان اوغلو
ISLAM TARIH, SANAT VE KULTUR ARASTIRMA MERKEZI( IRCICA، استانبول، 1999م.، 2 جلد