اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فضل الله بن روزبهان
فضل الله بن روزبهان
آثار موجود در کتابخانه
۱. ابطال نهج الباطل
مهمان نامه بخارا ۲. مهمان نامه بخارا
تاریخ پادشاهی محمد شیبانی
به کوشش: منوچهر ستوده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۹ش.
وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم ۳. وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم
تاریخ عالم آرای امینی ۴. تاریخ عالم آرای امینی
شرح حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: محمد اکبر عشیق