اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر یحیی مهدوی
دکتر یحیی مهدوی
دکتر یحیی مهدوی
آثار موجود در کتابخانه
از هزاره ای به هزاره دیگر ۱. از هزاره ای به هزاره دیگر
نقد و معرفی سه کتاب تازه از ترجمه های تالیف ابن سینا منتشر شده در اروپا
• تهران، ۱۳۶۱ش.
هفتاد مقاله ۲. هفتاد مقاله
ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
اساطیر، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
ترجمه:
۳. فلسفه عمومی
نویسنده: پل فولیکه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، دی ۱۳۷۰ش.
۴. منادولوژی (مقدمه و شرح از بوترو و دیگران)
نویسنده: گوتفریت ویلهلم فون لایبنیتس
شارح: بوترو امیل
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: بوترو امیل
۵. بحث در مابعدالطبیعه
تصحیح و تحقیق:
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۶. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
نویسنده: بابا افضل کاشانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، مصحح: مجتبی مینوی
ویراستاری و مقدمه:
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۷. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود (مقدمه)
مترجم: منوچهر بزرگمهر
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
آثاری درباره دکتر یحیی مهدوی:
مهدوی نامه ۱. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب، علی اصغر محمد خانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.