اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد فلاطوری
جواد فلاطوری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ۱. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (مترجم جلد 1)
مترجم جلد 2: مریم میراحمدی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۲. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای (تصحیح)