اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حکیم نیر واسطی
حکیم نیر واسطی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان ۱. تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۵۳ش.