اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
آثار موجود در کتابخانه
فائق المقال فی الحدیث و الرجال ۱. فائق المقال فی الحدیث و الرجال
کتابت:
۲. فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
۳. فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۸۵ق.
۴. فائق المقال في الحدیث و الرجال
رقم المخطوطة: OR ۸۴۵۹
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ۱ رجب ۱۰۸۵ق.