اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بهرامیان
علی بهرامیان
علی بهرامیان
آثار موجود در کتابخانه
فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف) ۱. فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دولتی روسیه ( لنین ) ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دولتی روسیه ( لنین )
سرشناسه: کتابخانه دولتی لنین (مسکو)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابو القاسم فردوسی) ۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی تاجیکستان (ابو القاسم فردوسی)
سرشناسه: کتابخانه ملی تاجیکستان (ابوالقاسم فردوسی)
مراجع ۴. مراجع
گردآورنده: سید علی موجانی
• مراجع فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شخصی موریتانی، وزارت امور خارجه، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 3 جلد
ویراستاری و مقدمه:
دانش و فرزانگی ۵. دانش و فرزانگی (ویراستاری و مقدمه)
سیری در زندگی و آثار استاد احمد منزوی
گردآورنده: علی رفیعی علامرودشتی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
اشراف و نشر:
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان ۶. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان (اشراف در جلد 3)
فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند ۷. فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند
سرشناسه: آکادمی علوم جمهوری ازبکستان. انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی
فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان ۸. فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان
سرشناسه: فرهنگستان علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی جمهوری چک(پراگ) ۹. فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی جمهوری چک(پراگ)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ چک‌ (پراگ‌)
به کوشش: رضا میرجی