اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید مهدی غروی
سید مهدی غروی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی ۱. فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی
سرشناسه: موسسه کاما گنجینه مانکجی (بمبئی). کتابخانه
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۵ش.
نخستین کارنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۲. نخستین کارنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۵ش.