اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ریاض المالح
محمد ریاض المالح
آثار موجود در کتابخانه
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التصوف ۱. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التصوف
• ۱۳۹۸ق.، 3 جلد
اتمام الاعلام (ذیل‌ لکتاب‌ الاعلام‌ لخیر الدین‌ الزرکلی‌) ۲. اتمام الاعلام (ذیل‌ لکتاب‌ الاعلام‌ لخیر الدین‌ الزرکلی‌)
سرشناسه: زرکلی‌، خیرالدین‌، ۱۹۶۶ - ۱۸۹۳
نویسنده: نزار اباظة
دار صادر، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 2003م.
تصحیح و تحقیق:
مدخل السلوک الی منازل الملوک ۳. مدخل السلوک الی منازل الملوک (تحقیق و تعلیق)