اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد گلچین معانی
احمد گلچین معانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. راهنمای گنجینه قرآن
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان ۲. تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان
سرشناسه: احمد گلچین معانی
انتشارات کتابخانه سنائی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
کاروان هند ۳. کاروان هند
سرشناسه: احمد گلچین معانی
آستان قدس رضوی،موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
مکتب وقوع در شعر فارسی ۴. مکتب وقوع در شعر فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
۵. تکمله امثال و حکم
سرشناسه: احمد گلچین معانی
تاسوعا، مشهد، ۱۳۷۸ش.
۶. فرهنگ اشعار صائب
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
گلزار معانی ۷. گلزار معانی
نگارش‌ بزرگان‌ ادب‌ و هنر ایران‌ در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌
به کوشش: احمد کرمی
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
دیوان گلچین ۸. دیوان گلچین
ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۹. فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
نویسنده: براتعلی غلامی مقدم
گردآورنده: غلامعلی عرفانیان
آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۶۵ش.، 25 جلد
تاریخ تذکره های فارسی ۱۰. تاریخ تذکره های فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
انتشارات کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
شهر آشوب در شعر فارسی ۱۱. شهر آشوب در شعر فارسی
نشر روایت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: پرویز گلچین معانی، به کوشش: پرویز گلچین معانی
تصحیح و تحقیق:
تذکره میخانه ۱۲. تذکره میخانه (تصحیح)
سرشناسه: عبدالنبی بن خلف فخر الزمانی
نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
اقبال، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۷ش.
لطائف الطوایف ۱۳. لطائف الطوایف (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: علی بن حسین فخرالدین صفی
نویسنده: فخرالدین علی صفی
اقبال، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
• لطائف الطوائف، اقبال، تهران، ۱۳۶۷ش.
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا ۱۴. تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا (تصحیح)
نویسنده: احمد معین الفقراء
مرکز مطالعات ایرانی، تهران، ۱۳۷۰ش.
ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آثاری درباره احمد گلچین معانی:
نامه معانی ۱. نامه معانی
یادنامه استاد احمد گلچین معانی
به کوشش: بهروز ایمانی