اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید صادق حسینی اشکوری
سید صادق حسینی اشکوری
سید صادق حسینی اشکوری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی ۱. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه آکادمی لینچی ( رم ـ ایتالیا ) به ضمیمه دو فهرستواره و واژنامه ایتالیایی ـ فارسی
سرشناسه: آکادمی‌ ملی‌ لینچی‌. کتابخانه‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
حدیث عشق ۳. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
رنج و گنج ۴. رنج و گنج
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۸۴ش.
القاب السادة ۵. القاب السادة
سرشناسه: صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم،
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران) ۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران)
سرشناسه: کتابخانه مجتهدالزمان بیدگلی (بیدگل)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند) ۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
سرشناسه: مدرسه مظهرالعلوم . کتابخانه(بنارس)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران) ۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند) ۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند)
با گزارشی از خاندان علمی غفران مآب
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران) ۱۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه حجت کشفی (استهبان)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۱. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی ۱۲. مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران ) ۱۳. مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۱۴. تلخیص کتاب اوقلیدوس
نویسنده: محمود چغمینی
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران) ۱۵. نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
مراسلات ۱۶. مراسلات
منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد-ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرس مخطوطات العتبة الحسینیة المقدسه در بوته نقد ۱۷. فهرس مخطوطات العتبة الحسینیة المقدسه در بوته نقد
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۴۲ق. برابر ۱۴۰۰ش. برابر 2021م.
۱۸.
• بر حاشیه فهارس مخطوطات، مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش. برابر 2021م.
نکته‌های مهم آموزشی برای فهرست نویسان، نسخه خوانها و سند خوانان ۱۹. نکته‌های مهم آموزشی برای فهرست نویسان، نسخه خوانها و سند خوانان
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.
شیوه‌های تاریخ نویسی کاتبان مسلمان ۲۰. شیوه‌های تاریخ نویسی کاتبان مسلمان
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.
ترجمه:
المخطوطات العربیة فی مکتبة الفاتیکان (روما ـ الفاتیکان) ۲۱. المخطوطات العربیة فی مکتبة الفاتیکان (روما ـ الفاتیکان)
سرشناسه: کتابخانه واتیکان (رم)
دارالهدی، قم، ۱۴۲۳ق.
تصحیح و تحقیق:
۲۲. تبصرة الفقهاء (تحقیق)
نویسنده: محمد تقی رازی نجفی اصفهانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد
ویراستاری و مقدمه:
مجموعه اسناد آشتیان ۲۳. مجموعه اسناد آشتیان (مقدمه)
به کوشش: صادق حضرتی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) ۲۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) (مقدمه)
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان) ۲۵. فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان) (مقدمه)
نویسنده: عابدرضا عرفانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش ۲۶. مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش (مقدمه)
به کوشش: صادق حضرتی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
۲۷. (مقدمه)
اشراف و نشر:
لوایح جامی ۲۸. لوایح جامی (کوشش در نشر)