اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود یزدی مطلق (فاضل)
محمود یزدی مطلق (فاضل)
آثار موجود در کتابخانه
نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن ۱. نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن
نشر رسانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد
نویسنده (ج.5): براتعلی غلامی مقدم
کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، مشهد، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الاهیات و معارف اسلامی مشهد ۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الاهیات و معارف اسلامی مشهد
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد ۴. فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
سرشناسه: دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. کتابخانه
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۶۱ش.، 3 جلد
معتزله ۶. معتزله
بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله
ترجمه:
روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی ۷. روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی
برگرفته‌شده از کتاب قواعد تحقیق المخطوطات
تصحیح و تحقیق:
تبیان الرموز ۸. تبیان الرموز (تصحیح)
مترجم: محمد صالح فخر العلماء کردستانی
چاپخانه خراسان، مشهد، فروردین ۱۳۶۰ش.