اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله سید رضا صدر
آیت الله سید رضا صدر
آثار موجود در کتابخانه
۱. راه محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پیغمبر خاتم
نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی ۲. نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی
بیاد کنگره هزاره شیخ طوسی
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۴۹ش.
راه علی علیه السلام ۳. راه علی علیه السلام
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۶۰ش.
محمد فی القرآن ۴. محمد فی القرآن
دراسات قرآنیة حول شخصیة محمد (ص)
دار الارقم، چاپ اول، صور، 1991م.
ارث الزوجة عند الإمامیة ۵. ارث الزوجة عند الإمامیة
دار النشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
المسیح فی القرآن ۶. المسیح فی القرآن
دار الارقم، چاپ اول، صور، ۱۴۱۳ق.
یوم الانسانیه ۷. یوم الانسانیه
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
سخنان سران کمونیزم درباره خدا ۸. سخنان سران کمونیزم درباره خدا
نشر 22 بهمن، قم، ۱۳۵۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
نهج الحق وکشف الصدق ۹. نهج الحق و کشف الصدق (مقدمه)
نویسنده: علامه حلی
• نهج الحق وکشف الصدق، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ۱۹۸۲ق.، با تعلیق: فرج الله حسنی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.، با تعلیق: عین الله حسنی ارموی
اشراف و نشر:
غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام ۱۰. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام
نویسنده: سید هاشم بحرانی
• غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام، عزیزی، قم، ۱۴۳۱ق.، 7 جلد، محقق: باقر خسروشاهی
تقریر:
فلسفه آزاد ۱۱. فلسفه آزاد
گردآورنده: مهدی قائینی
نشر 22 بهمن، قم، ۲ش.
همچنین نگاه کنید
امام موسی صدر امام موسی صدر (برادر)
آیة الله سید صدرالدین صدر آیة الله سید صدرالدین صدر (پدر)