اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اختر راهی
اختر راهی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی ۱. ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.