اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کبری خداپرست
کبری خداپرست
آثار موجود در کتابخانه
فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران ۱. فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: بیژن سرتیب زاده، فاطمه خورشیدی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
فهرست مجله های موجود در کتابخانه ملی ایران ۲. فهرست مجله های موجود در کتابخانه ملی ایران
نویسنده: بیژن سرتیب زاده
وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۱۳۵۷ش.