اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
آثار موجود در کتابخانه
برگی از تاریخ قزوین ۱. برگی از تاریخ قزوین
تاریخچه‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌آستانه‌ شا‌هز‌اده‌ حسین‌ و دودمان‌ ساد‌ات‌ مر‌عشی‌ قزوین‌
۲. Crisis and consolidation in the formative period of shiite Islam: AbuJafar Qiba al -Razi and his contribution to imamite shiite thought
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه رضویه قم ۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه رضویه قم
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۵ش.
تربت پاکان ۴. تربت پاکان
آثار و بناهای قدیم محدوده کنونی دار المؤمنین قم
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
خاندان فتحان ۵. خاندان فتحان
احوال و آثار دانشمندان یکی از خاندانهای علمی قم در قرن های هفتم تا دهم
چاپخانه حکمت، قم، بهمن ۱۳۵۲ش.
جامع التواریخ الحسنی ۶. جامع التواریخ الحسنی
بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
خلاصة البلدان ۷. خلاصة البلدان
قم نامه ۸. قم نامه
مجمو‌عه‌ مقالات‌ و متون‌ درباره‌ قم‌
آشنایی با چند نسخه خطی ۹. آشنایی با چند نسخه خطی
نویسنده: آیة الله رضا استادی
چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
۱۰. روابط ایران با حکومت مستقل نجد
زمین در فقه اسلامی ۱۱. زمین در فقه اسلامی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
۱۲. Introduction to Shi\'i Law: A Bibliographical Study
۱۳. Trndition and Survival : A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY OF EARLY SHITE LITERATURE
تصحیح و تحقیق:
رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس ۱۴. رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
دار المنتخب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.
• رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس، بی نا، ۱۴۰۶ق.
ذیل نفثة المصدور ۱۵. ذیل نفثة المصدور (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
تاریخ دارالایمان قم ۱۶. تاریخ دارالایمان قم (ویراستاری)
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
• بی نا، چاپ اول، قم، ۱۲۹۵ق.
تاریخ و جغرافیای قم ۱۷. تاریخ و جغرافیای قم (مقدمه)
نویسنده: غلامحسین ادیب کرمانی
• انتشارات وحید
اسناد:
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۱. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۲. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۳. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۴. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۵. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۶. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۷. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی ۸. نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی