اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یحیی آریان پور
یحیی آریان پور
آثار موجود در کتابخانه
از صبا تا نیما ۱. از صبا تا نیما
تاریخ 150 سال ادب فارسی
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
۲. از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.