اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم رادفر
ابوالقاسم رادفر
آثار موجود در کتابخانه
کتابشناسی ابو عبدالله محمد بن جعفر رودکی ۱. کتابشناسی ابو عبدالله محمد بن جعفر رودکی
کتابشناسی طبری ۲. کتابشناسی طبری
شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،معاونت پژوهشی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.
نامه عماد ۳. نامه عماد
سرشناسه: ابوالقاسم رادفر
موسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی، چاپ اول، کرمان، ۱۳۷۸ش.
۴. گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری
با مقدمه اجمالی پیرامون زندگانی، آثار...
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
تصحیح و تحقیق:
تذکرة ریاض العارفین ۵. تذکرة ریاض العارفین (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: رضاقلی‌ بن‌ محمدهادی هدایت
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: گیتا اشیدری، با تعلیق: گیتا اشیدری، مصحح: گیتا اشیدری
نشریات:
۱. مطالعات رسانه و امت
همچنین نگاه کنید
مطالعات رسانه و امت مطالعات رسانه و امت (عضو)