اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن هاشمی میناباد
حسن هاشمی میناباد
آثار موجود در کتابخانه
واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی ۱. واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی
تذهیب ، خط ، صحافی ، کاغذ ، رنگ و مرکب فارسی ـ انگلیسی / انگلیسی ـ فارسی
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۲. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
• فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی، موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: کارمن کرسپو نوگوئرا