اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
آثار موجود در کتابخانه
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌] ۱. الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌]
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۳. فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
سهل نامه ۴. سهل نامه
پژوهشی درباره سهل تستری، آراء و شاگردان وی
• ضمیمه آینه میراث- 37، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
إلی استدراک الذریعة ۵. إلی استدراک الذریعة
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۳ش. برابر 2015م.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
تسنیم المقربین ۶. تسنیم المقربین (تصحیح)
شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری
نویسنده: شمس الدین محمد تبادکانی طوسی
طبقات أعلام الشیعة ۷. طبقات أعلام الشیعة (تحقیق)
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
• طبقات اعلام الشیعة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش. برابر 2015م.، 6 جلد