اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد روشن
محمد روشن
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان
کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت ـ کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان
نویسنده: جواد مقصود همدانی، پرویز اذکائی
فرهنگ ایران زمین، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت
• فهرست‌ نسخه‌ های‌ خطی‌ کتابخانه‌ عمومی‌ جمعیت‌ نشر فرهنگ‌ رشت‌، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
تصحیح و تحقیق:
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۳. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) (تحشیه و شرح)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 3 جلد
روضة العقول ۴. روضة العقول (تصحیح)
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۵. داستان فرود از شاهنامه فردوسی (تصحیح)
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: مجتبی مینوی
تاریخنامه طبری ۶. تاریخنامه طبری (تصحیح و تعلیق)
گردآورنده: محمد بلعمی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 5 جلد
بخشی از تفسیری کهن ۷. بخشی از تفسیری کهن (تصحیح)
نویسنده: ناشناس
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) ۸. جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) (تصحیح و تعلیق)
جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) ۹. جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) (تصحیح و تعلیق)
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) ۱۰. جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) (تصحیح و تعلیق)
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) ۱۱. جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) (تصحیح و تعلیق)
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) ۱۲. جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) (تصحیح)
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ۱۳. جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) ۱۴. جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) ۱۵. جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) (تصحیح و حاشیه نویس)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) ۱۶. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱۷. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) (تعلیق و تصحیح)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ترانه‌های خیام ۱۸. ترانه‌های خیام (پژوهش)
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
نامه مینوی نامه مینوی