اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن مصطفوی
حسن مصطفوی
حسن مصطفوی
آثار موجود در کتابخانه
الإمام المجتبی أبو محمد الحسن بن علی علیهما السلام ۱. الإمام المجتبی أبو محمد الحسن بن علی علیهما السلام
حیاته ـ مقاماته ـ خلافته ـ حلمه ـ جریان صلحه ـ کلماته ـ خطبه ـ رد الإعتراضات عن کتب أهل السنة وصحاحهم وتواریخهم
• الامام المجتبی ابو محمد الحسن بن علی علیهما السلام، چاپخانه علمیه، قم
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث ۲. الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۴۱۰ق.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۳. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
یبحث‌ ‌عن‌ ‌الاصل‌ ‌الو‌احد فی‌ کل‌ کلمه‌ و تطوره‌ و تطبیقه‌ ‌علی‌ مختلف‌ مو‌ارد ‌الاستعمال‌ فی‌ کلامه‌
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
شرح رسالة فی السیر و السلوک ۴. شرح رسالة فی السیر و السلوک (تألیف و مقدمه)
• رسالة فی السیر و السلوک، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله ۵. رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله
مستفاد از آیات کریمه و روایات شریفه با ترتیب منازل و مقامات
۶. اعجاز در قرآن مجید
• مقالات فارسی 72، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
توضیح و تکمیل صرف میر ۷. توضیح و تکمیل صرف میر
بانضمام‌ جزئیات‌ و توضیح‌ مطالب‌ مشکل‌ ...
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۳۸۸ق.
فهرس رجال اختیار معرفة الرجال للکشی ۸. فهرس رجال اختیار معرفة الرجال للکشی (تألیف و مقدمه)
• اختیار معرفة الرجال المعروف برجال للکشی و فهرس رجال اختیار معرفة الرجال للکشی ، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، ۱۴۲۴ق.
• اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشی، دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات، مشهد، ۱۳۴۸ش.
تصحیح و تحقیق:
اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشی ۹. اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشی (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
گردآورنده: شیخ طوسی
• اختیار معرفة الرجال المعروف برجال للکشی و فهرس رجال اختیار معرفة الرجال للکشی ، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، تهران، ۱۴۲۴ق.
مصباح الشریعه ۱۰. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقة (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: امام جعفر صادق علیه السلام
• مصباح الشریعه، مرکز نشر کتاب، چاپ ؟، تهران، ۱۳۷۹ق.