مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سه مثنوی خواجوی کرمانی ۱. روضة الانوار (نشر)
نویسنده: خواجوی کرمانی
پندنامه جامی ۲. پندنامه جامی (نشر)
فالنامۀ شاه طهماسبی ۳. فالنامۀ شاه طهماسبی (نشر)
جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار ۴. جلدسازی ایرانیان از سلجوقیان تا قاجار (نشر)
نویسنده: مصطفی رستمی
اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران ۵. اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران (ناشر همکار)
نویسنده: آزاد محمودی
مقدمة الأصول ۶. مقدمة الاصول (نشر)
منار جام؛ کتیبه‌ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین ۷. منار جام (نشر)
کتیبه‌ها و نقوش تزیینی و مفاهیم نمادین
نویسنده: محمد خزائی
رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم ۸. رسالة‌ في الموسیقی ابن منجم (نشر)
نویسنده: ابن منجم