مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
MESNEVI-i MANEVI ۱. MESNEVI-i MANEVI (نشر)
مترجم: Derya Ors، Hicabi Kirlangic