مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مکتب البحوث والدراسات
مکتب البحوث والدراسات
آثار موجود در کتابخانه
اشراف:
التبیان فی إعراب القرآن ۱. التبیان فی اعراب القرآن
نویسنده: عبدالله عکبری
• التبیان فی إعراب القرآن، دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۶ق. برابر 2005م.، 2 جلد