مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   خوشه (چاپخانه)
خوشه (چاپخانه)
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. مجمل التواریخ و القصص (نشر)
۲. شاهنامه فردوسی (نشر)
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
۳. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار (نشر)