مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه سلطنتی تهران
کتابخانه سلطنتی تهران
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران ۱. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
• فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم