مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه تخصصی ادبیات
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
متون ایرانی ۱. متون ایرانی (ناشر (ج.3))
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) ۲. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) (نشر)