مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
آثار موجود در کتابخانه
جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی ۱. جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی (تألیف و نشر)
به کوشش: محسن صادقی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد
نشر:
۲. جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی (نشر)