مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مجمع تشخیص مصلحت نظام. مركز تحقیقات استراتژیك
مجمع تشخیص مصلحت نظام. مركز تحقیقات استراتژیك
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه ۱. حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه (نشر)
مجموعه مقالات مدیریت و و برنامه ریزی شهری ۲. مجموعه مقالات مدیریت و و برنامه ریزی شهری (نشر)
پژوهش ها و مطالعات تروریسم ۳. پژوهش ها و مطالعات تروریسم (نشر)
آرای دادگاه های امریکا علیه جمهوی اسلامی ایران در پرتو حقوق بین الملل ۴. آرای دادگاه های امریکا علیه جمهوی اسلامی ایران در پرتو حقوق بین الملل (نشر)
نویسنده: علی ویس کریمی
چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان ۵. چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان (نشر)
مجموعه مقالات دانشگاه، کارآفرینی و توسعه ۶. مجموعه مقالات دانشگاه، کارآفرینی و توسعه (نشر)
پژوهش نامه سازمان های بین المللی، شماره دوم ۷. پژوهش نامه سازمان های بین المللی (نشر)
پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران ۸. پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران (نشر)
مجموعه نتایج مطالعات گروه پژوهشی اقتصاد از مهر ماه 1385 تا فروردین ماه 1387
به کوشش: محمدباقر نوبخت
پژوهشنامه خلع سلاح؛ شماره چهارم ۹. پژوهشنامه خلع سلاح (نشر)
۱۰. Proceedings of International seminar on Kyoto protocol,clean development mechanism, opportunities for the Islamic Republic of Iran (نشر)