مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه قلم اسلامی
موسسه قلم اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الموت ۱. الموت (نشر)
آیاته أربعون آیة کریمة، أحادیثه أربعون حدیثا شریفا، أحکامه موجز فی أحکام الأموات
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی