مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
آثار موجود در کتابخانه
۱. واژه های اقتصاد
مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
۲. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
واژه های تخصصی رایانه ۳. واژه های تخصصی رایانه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴. واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
واژه های عمومی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌. گروه‌ واژه‌گزینی‌
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۵. اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و توضیحات
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۶ش.